قیمت یو پی اس

اخبار شرکتی
سه شنبه چهاردهم آذر ۹۶


نام کالا کمترین قیمت (ریال)
یو پی اس تک فاز صاهیراد Mini UPS 500VA 7.2A 500,000
یو پی اس فاران Titan 3000VA Internal 23,280,000
یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA Internal 14,500,000
یو پی اس فاران Titan 6000VA External 41,800,000
باتری یو پی اس فاران 12V-28A 2,200,000
باتری یو پی اس فاران 12V-40A 3,000,000
باتری یو پی اس فاران 12V-70A 4,400,000
باتری یو پی اس فاران 12V-9A 650,000
یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 10KVA 67,900,000
یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 3KVA 19,700,000
یو پی اس فاران Vigor RM 1000VA External 13,580,000
یو پی اس فاران Titan 1000VA Internal 13,410,000
یو پی اس فاران Titan 10KVA Internal 76,630,000
یو پی اس آنلاین سه فاز به تک فاز فاران Aspire 10KV 82,000,000
یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 3KVA 12,080,000
یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 2KVA 9,500,000
یو پی اس فاران Blazer LCD 600VA 3,200,000
یو پی اس فاران Titan 6000VA Internal 45,105,000
یو پی اس فاران Durable3-1 20000VA External 153,800,000
یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 2KVA 17,950,000
یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Trust 1KVA 6,000,000
یو پی اس فاران Titan 1000VA External 13,000,000
یو پی اس فاران Vigor RM 2000VA External 20,300,000
یو پی اس فاران Durable3-1 10000VA External 92,500,000
یو پی اس فاران Blazer LCD 1200VA External 5,740,000
یو پی اس فاران Titan 3000VA External 20,700,000
یو پی اس فاران Titan 10KVA External 69,300,000
یو پی اس فاران Vigor RM 3000VA External 22,000,000
باتری یو پی اس فاران 12V-42A 3,200,000
باتری یو پی اس فاران 12V-100A 6,500,000
یو پی اس آنلاین تک فاز فاران Aspire 6KVA 37,830,000
یو پی اس آنلاین سه فاز به تک فاز فاران Aspire 20KV 124,500,000
یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز فاران Blazer 0.8KV 3,780,000
یو پی اس ولتامکس OL-6000VA 52,250,000
یو پی اس ولتامکس LI-500VA 3,000,000
یو پی اس ولتامکس LI-1200VA 5,850,000
یو پی اس ولتامکس LIS-1000VA 9,150,000
یو پی اس ولتامکس OL-2000VA 72V 19,780,000
یو پی اس ولتامکس LI-1500VA 6,900,000
یو پی اس ولتامکس LIS-6000VA BE 39,450,000
نام کالا کمترین قیمت (ریال)
یو پی اس ولتامکس OL-3000VA BE 20,950,000
سی پی اس ولتامکس CPS-2000VA BE 6,250,000
یو پی اس ولتامکس LI-2000VA BE 9,720,000
یو پی اس ولتامکس OL-1000VA BE 11,000,000
یو پی اس ولتامکس OL-2000VA 19,900,000
یو پی اس ولتامکس LIS-1000VA BE 8,500,000
یو پی اس ولتامکس LIS-1500VA 9,900,000
یو پی اس ولتامکس LI-1200VA BE 7,000,000
یو پی اس ولتامکس LIS-3000VA 19,000,000
باتری یو پی اس ولتامکس VTM-12v 7.5Ah 450,000
یو پی اس ولتامکس OL-6000VA BE 41,450,000
یو پی اس ولتامکس LIS-800VA BE 7,450,000
یو پی اس ولتامکس LI-1600VA BE 9,150,000
یو پی اس ولتامکس LIS-1500VA BE 9,850,000
یو پی اس ولتامکس LIS-5000VA BE 33,450,000
یو پی اس ولتامکس OL-2000VA BE 18,500,000
یو پی اس ولتامکس LIS-500VA BE 5,900,000
یو پی اس ولتامکس LIS-3000VA BE 18,450,000
یو پی اس ولتامکس LI-1000VA 5,280,000
یو پی اس ولتامکس LI-2000VA 9,400,000
یو اس پی فاراتل CAD 10KX1-RT4U 94,830,000
یو پی اس فاراتل VENUS 1300 8,100,000
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR40E 3,180,000
یو پی اس فاراتل DsS 3000X-RT 33,850,000
یو پی اس فاراتل SDC 2000S-RT 34,140,000
یو پی اس فاراتل CAD 10KX3-RT4U 99,570,000
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC96V-40AH-AB 43,500,000
باتری یو پی اس فاراتل 12V26AH CSB 3,000,000
یو پی اس فاراتل DSS1500X-RT 24,445,000
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 96V-8.5AH-P 10,410,000
باتری یو پی اس فاراتل 12V40AH CSB 4,470,000
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC48V-40AH 21,745,000
ترانس اتوماتیک فاراتل Digi power6 3,800,000
یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT 54,390,000
یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT 28,700,000
یو پی اس فاراتل SFR 5000DT 71,940,000
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 48V-26AH 15,900,000
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC96V-26AH-AB 32,100,000
باتری یو پی اس فاراتل 12V 65AH SUNNYWAY 5,700,000
باتری یو پی اس فاراتل 12V100AH SUNNYWAY 8,650,000

 

نام کالا کمترین قیمت (ریال)
یو پی اس فاراتل SDC 1500S-RT 26,950,000
یو پی اس فاراتل SDC 3000S-RT 39,485,000
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR32F 16,850,000
ترانس اتوماتیک فاراتل AVR25C 10,845,000
یو پی اس آلجا KR-2000S 22,130,000
یو پی اس آلجا AJ310 190,950,000
یو پی اس آلجا AJ3160 874,900,000
یو پی اس آلجا KI-1000S 7,000,000
یو پی اس آلجا KR-1110S 65,950,000
یو پی اس آلجا AJ230 209,950,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3120 167,000,000
یو پی اس آلجا KR-2000L 16,400,000
یو پی اس آلجا KI-1000L 9,400,000
یو پی اس آلجا KR-3115 99,000,000
یو پی اس آلجا AJ330 247,900,000
یو پی اس آلجا FR-115L 45,380,000
یو پی اس آلجا KR-3110L 62,000,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3320 224,000,000
یو پی اس آلجا AJ360 365,700,000
یو پی اس آلجا KR-2000S 20,980,000
یو پی اس آلجا KR-RM 1000S 13,480,000
یو پی اس آلجا KR-RM 2000S 25,350,000
یو پی اس آلجا KR-RM 3000S 29,780,000
یو پی اس آلجا AJ300 230 212,450,000
یو پی اس آلجا FR-116L 49,450,000
یو پی اس آلجا FR-3115L 143,950,000
یو پی اس آلجا AJ3200 1,010,000,000
یو پی اس آلجا FR-116S 64,950,000
یو پی اس آلجا KR-3110S 62,950,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3110 106,870,000
یو پی اس آلجا AJ320 217,500,000
یو پی اس آلجا AJ3120 691,000,000
یو پی اس آلجا KR-1000S 12,900,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3130 204,450,000
یو پی اس آلجا FR-115S 61,450,000
یو پی اس آلجا 700S 3,820,000
یو پی اس آلجا KR-1110L 59,250,000
یو پی اس آلجا KI-5000L 35,990,000
یو پی اس آلجا KI-2000L 15,280,000
یو پی اس آلجا FR-1115L 108,000,000

 

نام کالا کمترین قیمت (ریال)
یو پی اس آلجا 1600S 9,320,000
یو پی اس آلجا KI-2000S 16,000,000
یو پی اس آلجا KR-RM 2000L 21,595,000
یو پی اس آلجا AJ315 199,000,000
یو پی اس آلجا AJ340 315,380,000
یو پی اس آلجا FR-1110L 80,180,000
یو پی اس آلجا FR-3130 202,000,000
یو پی اس آلجا 700L 6,150,000
یو پی اس آلجا KR-3000S 25,800,000
یو پی اس آلجا KR-RM 1000L 12,900,000
یو پی اس آلجا KR-RM 3000L 22,700,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3310 187,120,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3330 250,450,000
یو پی اس آلجا KR-6000S 54,950,000
یو پی اس آلجا 1000S 5,750,000
یو پی اس آلجا 1200L 7,400,000
یو پی اس آلجا FR-UK-3115 144,397,000
یو پی اس آلجا AJ215 150,000,000
یو پی اس آلجا AJ380 472,100,000
یو پی اس آلجا AJ3100 638,950,000
یو پی اس آلجا KR-RM 6000S 65,450,000
یو پی اس آلجا AJ210 120,000,000
یو پی اس آلجا AJ220 169,850,000
یو پی اس آلجا KR-RM 6000L 48,450,000
یو پی اس آلجا FR-3120 165,000,000
یو پی اس آلجا 500S 3,130,000
یو پی اس آلجا 2000L 10,500,000
یو پی اس آلجا KI-3000L-72V 18,600,000
یو پی اس آلجا KI-3000S 20,990,000
یو پی اس آلجا KR-3120 110,450,000
یو پی اس آلجا KI-3000L-48V 18,700,000
یو پی اس آلجا KR-1000L 11,900,000
یو پی اس آلجا KR-3000L 22,700,000
یو پی اس آلجا FR-3110L 106,000,000
یو پی اس مگا تک فاز DSP MultiPower DSPMP3120 20KVA 159,000,000
یو پی اس مگا تک فاز Volta Compact Volta 3K 3000VA 23,850,000
یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan1500 1500VA 7,600,000
یو پی اس مگا Guard LCD Guardlan2000 2000VA 8,980,000
یو پی اس مگا تک فاز Sinus DSP2000 2KVA 27,400,000
یو پی اس مگا Megaline2000 2000VA 16,100,000